Informacje dotyczące RODO

Szanowni Państwo,

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO, przedstawiamy wymaganą informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Kto będzie przetwarzał Państwa dane?

Administratorem danych jest Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Oświęcim, 32-600, ul. Gospodarcza 18, z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr +48 32 324 57 41, poprzez  mail: alupolfilms@grupakety.com lub pisemnie pod adresem siedziby.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Grzegorza Krawiec, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: IOD_AF@grupakety.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji - jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu,
 • prawo do sprostowania swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o zmianę danych, w przypadku gdy stwierdzicie Państwo, że posiadane przez nas dane są niedokładne lub niekompletne,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych przez nas  przetwarzanych jest zbyt szeroki macie Państwo  prawo do żądania ograniczenia tego zakresu,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych,
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w dowolnym czasie wycofać,
 • prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać, przekazania Państwa danych do innego podmiotu.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakim celu przetwarzamy dane, na jakiej podstawie prawnej, kto jest odbiorcą danych oraz jak długo są przetwarzane?

 

Informacja dla Kontrahentów przystępujących do współpracy z Alupol Films Sp. z o.o.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy, przez okres jej realizacji oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty zajmujące się obsługą Administratora, w tym w zakresie obsługi: informatycznej, prawnej, doradczej, audytowej oraz transportowej. Odbiorcami danych będą także spółki należące do Grupy Alupol Packaging, a to: Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą Kętach, ul. Kościuszki 111 oraz Alupol Packaging S.A. z siedzibą w Tychach,  ul. Strefowa 4.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy z Alupol Films Sp. z o.o.

 

Informacja dla Pracowników Alupol Films Sp. z o.o.

Dane osobowe pracowników przetwarzane są w celu:

 1. wykonania czynności związanych z zawartą umową o pracę oraz czynności poprzedzających jej zawarcie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas trwania umowy o pracę oraz po jej zakończeniu przez okres wskazany w przepisach prawa, który na chwilę obecną wynosi 50 lat,
 2. wykonywania czynności niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez czas trwania umowy o pracę oraz po jej zakończeniu przez okres wskazany w przepisach prawa, który na chwilę obecną wynosi 50 lat,
 3. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Spółki (dotyczy to również monitoringu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. wykonywania innych czynności określonych w zgodzie na przetwarzanie Państwa danych – jeśli została przez Państwa udzielona – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, którą możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem, a Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie do czasu jej cofnięcia.

Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą Administratora, w tym w zakresie obsługi: informatycznej, prawnej, doradczej, audytowej, ochrony osób i mienia, medycyny pracy, szkoleniowych, podróży służbowych, ubezpieczeniowej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia w Alupol Films Sp. z o.o.

 

Informacja dla Kandydatów do Pracy w Alupol Films Sp. z o.o.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

Jeżeli wyrażona została zgoda, dane przetwarzane będą także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do czasu jej cofnięcia, do czego macie Państwo prawo w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług informatycznych, a także spółki należące do Grupy Alupol Packaging, a to: Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą Kętach, ul. Kościuszki 111 oraz Alupol Packaging S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Strefowa 4.

Prosimy o przesłanie CV zawierającego: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Aby móc rozpatrzyć przesłaną aplikację, złożoną w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę, podczas kolejnych naborów prosimy o zamieszczenie w jej treści informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 Dokument do pobrania.

 

Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise