OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

 

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

 

obowiązujące w Alupol Packaging S.A z siedzibą w Tychach, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach oraz Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

 

 WERSJA NR. 01/2018

 

Celem niniejszych ogólnych warunków zakupu („OWZ”) jest określenie zasad, na jakich Alupol Packaging S.A z siedzibą w Tychach, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach oraz Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej łącznie lub każda ze spółek indywidualnie, jako „Alupol” lub „Kupujący”) nabywa towary i usługi wskazane każdorazowo w szczegółowych warunkach umów dotyczących zakupu.

 

 

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.1. Niniejsze warunki stanowią integralną część wszelkich umów dotyczących nabycia przez Alupol towarów lub usług i obowiązują Strony umowy, o ile pisemnie nie uzgodnią one wyraźnie odmiennych postanowień.
 2.  
 3. 1.2. W przypadku sprzeczności warunków zawartych w OWZ i umowie zakupu lub umowie świadczenia usług, zastosowanie będą miały w pierwszej kolejności zapisy Umowy.
 4.  
 5. 1.3. Postanowienia odmienne od warunków OWZ, w szczególności zawarte w ogólnych warunkach
 6. Sprzedającego, są dla Kupującego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone.
 7.  
 8. 1.4. Przystąpienie przez Sprzedającego do realizacji Umowy równoznaczne jest z pełnym zaakceptowaniem zarówno warunków umowy, jak i niniejszych OWZ. Za Sprzedającego w rozumieniu niniejszych OWZ rozumie się także dostawcę lub zleceniobiorcę.

 

 

2.  FORMA UMOWY

 1. 2.1. Umowa zakupu towarów i/lub świadczenia usług na rzecz Alupol zawierana jest w formie pisemnej lub dokumentowej poprzez: zlecenie zakupu lub umowy o świadczenie usług, lub innej umowy cywilnoprawnej (dalej jako „Umowa”).
 2.  
 3. 2.2. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, zlecenie zakupu musi zostać potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego w terminie trzech dni roboczych, licząc od daty jego otrzymania przez Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie otrzyma potwierdzenia zlecenia zakupu w ww. terminie lub jeżeli w tym terminie Sprzedający przystąpi do wykonywania Umowy, wówczas uznaje się takie zlecenie za przyjęte przez Sprzedającego bez uwag.

 

 

3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

 1. 3.1. Sprzedający jest zobowiązany do dotrzymania uzgodnionego terminu dostarczenia towarów bądź terminowego wykonania usługi (dalej jako „Termin Realizacji Umowy”).
 2.  
 3. 3.2. Termin Realizacji Umowy jest wiążący i w przypadku nabycia towarów oznacza termin dostarczenia towarów do siedziby Kupującego lub w inne miejsce ustalone pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 4.  
 5. 3.3. Dostawa towarów powinna być zrealizowana zgodnie z warunkami dostawy ustalonymi w Umowie
 6. w rozumieniu regulacji INCOTERMS 2010.
 7.  
 8. 3.4. W przypadku zagrożenia dotrzymania Terminu Realizacji Umowy, Sprzedający ma obowiązek poinformować bezzwłocznie o tym Kupującego i podać okres opóźnienia i przyczyny jego powstania i podjęte środki zaradcze. Jeżeli Sprzedający nie może niezależnie od przyczyn dotrzymać Terminu Realizacji Umowy, wówczas wskaże Kupującemu nowy termin. Jeżeli Kupujący zaakceptuje nowy termin podany przez Sprzedającego bądź wyznaczy Sprzedającemu inny termin, wówczas Sprzedający winien dokonać dostawy zgodnie z nowymi ustaleniami. Jeżeli ustalony nowy termin dostawy nie zostanie przez Sprzedającego dotrzymany, wówczas Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy. Niezależnie od powyższego Kupujący może żądać odszkodowania z tytułu zwłoki w dostawie.
 9.  
 10. 3.5. Za opóźnienie Sprzedającego w stosunku do Terminu Realizacji Umowy ustala się odpowiedzialność Sprzedającego w formie kar umownych wysokości 1 % wartości (wynagrodzenia lub ceny) Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia.
 11.  
 12. 3.6. Przyjęcie przez Kupującego opóźnionej lub częściowej dostawy towaru lub wykonania usługi nie oznacza, że Kupujący zrzeka się jakichkolwiek praw do roszczeń z tego tytułu.
 13.  
 14. 3.7. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy albo jej niewykonania, w tym także zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy.
 15.  
 16. 3.8. Sprzedający jest odpowiedzialny za szkody wynikające z utraty i uszkodzeń towarów spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
 17.  
 18. 3.9. Dostawa lub jej część może zostać uznana za niekompletną i wadliwą, jeżeli nie towarzyszą jej dokumenty dostawy oraz certyfikaty określone w Umowie. Kupujący może w takim przypadku odmówić odbioru towaru i nie odpowiada za powstałą z tego tytułu zwłokę w przyjęciu dostawy, a
 19. wszelkie koszty z tego wynikłe obciążają Sprzedającego.
 20.  
 21. 3.10. W każdym przypadku, jeżeli ustalona kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przez Kodeks cywilny.

 

 

4.  CENY i WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. 4.1. Ustalone przez Strony ceny są wiążące i niezmienne.
 2.  
 3. 4.2. Ceny zawierają koszty opakowania towaru, jego transportu i ubezpieczenia.
 4.  
 5. 4.3. Ceny wynikające z Umowy są cenami netto i nie uwzględniają obowiązującego podatku VAT. Do ustalonych cen netto doliczany jest podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej dla kupowanych towarów w dniu wystawienia faktury.
 6.  
 7. 4.4. W przypadku, kiedy ustalono wypłatę zaliczek Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia, jako zabezpieczenia gwarancji bankowej zaakcentowanej przez Kupującego.
 8.  
 9. 4.5. Podstawą płatności za dostarczone towary lub prawidłowo wykonaną usługę jest faktura lub inny dopuszczony przepisami prawa kraju Kupującego dokument rachunkowy.
 10.  
 11. 4.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.5 winny być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pod rygorem ich odrzucenie przez Kupującego
 12.  
 13. 4.7. Płatność będzie uznana za dokonaną w dniu, w którym należność obciąży rachunek bankowy
 14. Kupującego.
 15.  
 16. 4.8. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi nie zostanie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Kupujący ma prawo do wstrzymania dokonania płatności do czasu pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, bądź potrącenia wszelkich należności przysługujących Sprzedającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz nieusunięcia wad czy usterek. Kupujący będzie uprawniony do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminu do zapłaty na podstawie jednostronnego oświadczenia woli. Nie ogranicza to prawa Kupującego do egzekwowania klauzuli kar umownych.

 

 

5. CŁO I POCHODZENIE

 1. 5.1. Sprzedający jest zobowiązany do ustalenia i udokumentowania pochodzenia towaru. O zmianie pochodzenia Sprzedający jest zobowiązany powiadomić Kupującego pisemnie.
 2.  
 3. 5.2. Jeśli Sprzedający dostarcza towar, który w kraju importu wymaga przeprowadzenia procedur celnych jest on zobowiązany do dostarczenia świadectwa pochodzenia. Świadectwo to jest wymagane dla dostawy towaru.
 4.  
 5. 5.3. Jeśli wymagane są dokumenty w celu określenia przeznaczenia towaru, Sprzedający jest zobowiązany zorganizować i doręczyć je Kupującemu na własny koszt.
 6.  
 7. 5.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, kary i grzywny poniesione przez

Kupującego, które wynikną z niespełnienia warunków określonych w niniejszym pkt 5.

 

 

6. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. 6.1. Sprzedający gwarantuje, że sprzedawany towar lub wykonywana usługa odpowiada uzgodnieniom zawartym w Umowie Kupującego, są wolne od jakichkolwiek wad, które zmniejszyłyby ich wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z Umowy lub jego przeznaczenia.
 2.  
 3. 6.2. Sprzedający udziela gwarancji na dostarczone towary i/lub wykonane usługi na okres 2 lat od dnia ich dostarczenia i/lub ukończenia prac do Kupującego, chyba że w Umowie, w tym specyfikacji technicznej, określony został inny okres gwarancji.
 4.  
 5. 6.3 Jeżeli w wyniku przeprowadzonych kontroli towaru i/lub wykonanej usługi zostanie wykazana niezgodność ich cech ilościowo-jakościowych z Umową lub uzgodnioną specyfikacją techniczną, Kupujący ma prawo reklamować towar i/lub wykonaną usługę w terminie 60 dni od dnia dostawy lub ukończenia prac, a przypadku wad ukrytych w terminie 30 dni od dnia ich wykrycia.
 6.  
 7. 6.4 Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do treści reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia roszczenia reklamacyjnego.
 8.  
 9. 6.5 W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi lub niezgodności cech towaru określonych
 10. w pkt 6.3 Kupujący ma prawo według własnego wyboru:
  1.  
  2. 6.5.1. Zwrócić wadliwy towar na koszt Sprzedającego i żądać zwrotu ceny,
  3. 6.5.2. Zwrócić wadliwy towar na koszt Sprzedającego i żądać dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie wskazanym przez Kupującego,
  4. 6.5.3. Zatrzymać towar z żądaniem usunięcia wady towaru bądź wymiany na wolny od wad w terminie wskazanym przez Kupującego,
  5. 6.5.4. Wystąpić do Sprzedającego z żądaniem usunięcia wady usługi w terminie wskazanym przez Kupującego,
  6. 6.5.5. Zatrzymać towar z żądaniem upustu cenowego,
  7. 6.5.6.Zatrzymać przedmiot usługi z żądaniem upustu cenowego,
  8. 6.5.7. Odstąpić od Umowy.
 11.  
 12. 6.6. W przypadku, gdy Kupujący wyznaczy Sprzedającemu na piśmie termin do usunięcia wad sprzedanego towaru lub wykonanej usługi, a Sprzedający w wyznaczonym mu terminie wad tych nie usunie w pełni, Kupujący ma prawo sam podjąć lub zlecić podmiotom trzecim prace naprawcze lub wykonanie zastępcze.
 13.  
 14. 6.7. W przypadku wykonania przez Kupującego praw z prac naprawczych lub wykonania zastępczego, należne Kupującemu od Sprzedającego kary umowne liczone są do dnia należytego zrealizowania wykonania zastępczego przez podmiot trzeci.
 15.  
 16. 6.8. Kupujący ma prawo do odszkodowania za wszelkie szkody poniesione na skutek: niedostarczenia towaru lub jego części, wad dostarczonego towaru lub wadliwego, w tym także nieterminowego i/lub wykonania usługi.
 17.  
 18. 6.9. Sprzedający nie może odmówić usunięcia wady wykonanej usługi, usunięcia wady towaru bądź wymiany na wolny od wad, nawet, jeśli wymagałoby to nadmiernych kosztów.
 19.  
 20. 6.10. Każda reklamacja zgłoszona w okresie gwarancji wydłuża okresy gwarancji dla danego towaru o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia zgłoszonej wady. Gdy przedmiot Umowy został wymieniony, gwarancja w zakresie takiego Przedmiotu, biegnie od początku od dnia jego wymiany.
 21.  
 22. 6.11. W przypadku sporu, co do istnienia wady, Strony poddadzą przedmiot Umowy badaniu przez uznaną rynkowo jednostkę badawczą właściwą z uwagi na przedmiot Umowy. Koszt badania ponosi

Strona, której stanowisko w sporze nie zostało potwierdzone.

 

 

7.  UBEZPIECZENIE

 1. 7.1. Sprzedający oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenie OC działalności oraz że polisa ta została w całości opłacona.
 2.  
 3. 7.2. Minimalna kwota polisy oraz jej warunki winny zabezpieczać Sprzedającego od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności wynikających z Umowy zawartej z Kupującym.
 4.  
 5. 7.3 Na żądanie Kupującego Sprzedający przedstawi kopię polisy i potwierdzenie uiszczenia składki wskazane w pkt 7.1 powyżej.

 

8.  ODSTĄPIENIE

 1. 8.1. Kupujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z ważnych powodów.
 2.  
 3. 8.2. Za ważny powód uważa się w szczególności naruszenie obowiązków przez Sprzedającego, które nie zostało usunięte w wyznaczonym przez Kupującego czasie oraz sytuację, w której nabycie lub użytkowanie towaru lub świadczenie usługi jest lub będzie całkowicie lub częściowo niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 4.  
 5. 8.3. Jeżeli Kupujący rozwiązuje Umowę z ważnego powodu, Sprzedający nie ma prawa do żadnych dalszych roszczeń z tytułu szkody, zwrotu kosztów lub zapłaty wynagrodzeń.

 

 

9.   SIŁA WYŻSZA

 1. 9.1.  Każda ze Stron może wycofać się z wypełnienia ustaleń Umowy, jeśli następuje niezawinione przez strony opóźnienie.
 2.  
 3. 9.2. Za niezawinione opóźnienie uważa się opóźnienie spowodowane przez tzw. Siłę Wyższą, tj. zdarzenie losowe, którego przy dochowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani mu zapobiec i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, ograniczenia lub zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i administracji państwowej, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane przez ogólnopolskie związki zawodowe.
 4.  
 5. 9.3. Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę pisemnie, w terminie 7 dni o ich zaistnieniu.
 6.  
 7. 9.4.   W przypadku wydarzenia Siły Wyższej dotykającego Sprzedawcę Kupujący będzie, według swego uznania, uprawniony do ustalenia ze Sprzedającymi przedłużenia czasu na dostawę lub anulowania umowy lub jej części, albo odstąpienia od Umowy w całości lub w części.
 8.  
 9. 9.5.  Wszelka  nadpłata  wpłacona  przez  Kupującego,  jako  zaliczka  zostanie  zwrócona  przez
 10. Sprzedającego.
 11.  
 12. 9.6. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek okoliczności Siły Wyższej.

 

 

10. INFORMACJE POUFNE

 1. 10.1. Wszelkie informacje pozyskane przez Sprzedającego w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe, techniczne dotyczące Kupującego i nieudostępniane publicznie, będą uważane za informacje poufne i jako takie nie będą ujawniane osobom trzecim. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2.  
 3. 10.2. Sprzedający oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach, niż dla realizacji Umowy oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego

charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu

Umowy i może zostać uchylone tylko za pisemną zgodą Kupującego.

 

 

 

11. SPRAWY SPORNE

 1. 11.1. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania Umowy oraz Ogólnych Warunków
 2. Zakupu, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
 3.  
 4. 11.2. W prawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ, Umowie lub zamówieniu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 12.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest spółka dokonująca nabycia towarów lub usług, będąca stroną umowy, a to:
 2. - Alupol Packaging S.A. z siedzibą Tychach, przy ul. Strefowej 4, bądź
 3. - Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą Kętach, przy ul. Kościuszki 111, bądź
 4. - Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Gospodarczej 18.
 5.  
 6. 12.2. Dane osobowe Sprzedającego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Sprzedający lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem) i/lub art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie).
 7.  
 8. 12.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 9.  
 10. 12.4. Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą Administratora danych, w tym w zakresie obsługi: informatycznej, prawnej, doradczej, audytowej, finansowo-księgowej, dochodzenia należności oraz transportowej. Odbiorcami danych będą także inne niż Administrator danych spółki Alupol.
 11.  
 12. 12.5. Sprzedającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13.  
 14. 12.6. Przekazane przez Sprzedającego dane niezbędne do realizacji Umowy będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie przedawnienia roszczeń.
 15.  
 16. 12.7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 17.  
 18. 12.8. Każdy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jako osobę kontaktową w zakresie korespondencji dotyczącej ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się drogą e- mailową pod adresem:
 19. -  iod_ A P@ grupak et y.c om  , w sprawach gdzie Administratorem jest Alupol Packaging S.A.,
 20. -  iod_ A PK @gr u pak et y.c om  , w sprawach gdzie Administratorem jest Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.,
 21. -  iod_ AF @gr up ak et y.c om  , w sprawach gdzie Administratorem jest Alupol Films Sp. z o.o..

 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 13.1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego Sprzedający nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji Umowy.
 2.  
 3. 13.2. W przypadku prawnej nieskuteczności niektórych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji prawnych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 4.  
 5. 13.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do warunków Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie Strony.
 

 

 
  

 Dokument do pobrania.

 

Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise