OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

 

obowiązujące w Alupol Packaging S.A z siedzibą w Tychach, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach oraz Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

 

WERSJA NR. 3/2018

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (zwane dalej OWP) mają zastosowanie do umów przewozu towarów zawieranych pomiędzy Alupol Packaging S.A. z siedzibą w Tychach, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach oraz Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu; zwanym dalej indywidualnie Zlecającym a Przewoźnikiem wykonującym zarobkowo drogowy przewóz towarów, zwanym dalej Przewoźnikiem, na podstawie zleceń transportowych składanych Przewoźnikowi przez Zlecającego, chyba że umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zlecającym stanowi inaczej. Przewoźnik bezwzględnie przyjmuje na siebie odpowiedzialność przewoźnika i / lub przewoźnika umownego z art. 800 KC. 

2. OWP stanowią o szczegółowych prawach i obowiązkach Zlecającego i Przewoźnika w ramach realizacji zlecenia przewozu towarów i stanowią integralną część każdego zlecenia wystawionego przez Zlecającego. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWP wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Jakiekolwiek ogólne warunki przewozu Przewoźnika lub dalszego przewoźnika, niezależnie od ich formy, treści lub nazwy nie mają zastosowania do realizacji zlecenia między Zlecającym a Przewoźnikiem. 

4. Przewoźnik zobowiązuje się wykonać usługę określoną w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w Umowie oraz:

a. Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu krajowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu krajowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c. Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) z 19.05.1956 r. (Dz.U. 1962 nr 49 poz. 238, z późniejszymi zmianami) – przypadku wykonywania przewozu międzynarodowego.

 

 

§ 2

ZLECENIE TRANSPORTOWE I JEGO PRZYJĘCIE

 

1. Zlecenie transportowe może być złożone Przewoźnikowi przez Zlecającego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem. Zlecenie transportowe uważa się za przyjęte przez Przewoźnika w przypadku, gdy Przewoźnik w ciągu 30 minut od przesłania zlecenia przez Zlecającego potwierdzi przyjęcie zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem. Po bezskutecznym upływie okresu czasu, o którym mowa w zadaniu poprzednim zlecenie transportowe traktuje się, jako nieprzyjęte przez Przewoźnika. 

2. Przyjęcie przez Przewoźnika zlecenia transportowego do realizacji oznacza zawarcie umowy przewozu na warunkach określonych w zleceniu oraz niniejszych OWP, które to są ostateczne i mogą być przyjęte jedynie w całości i bez zastrzeżeń. Warunkowe potwierdzenie przyjęcia zlecenia transportowego lub niniejszych OWP jest bezskuteczne i powoduje, że przyjęcie zlecenia uważa się za nieważne. 

3. Zlecający ma prawo do anulowania zlecenia transportowego (prawo odstąpienia) w terminie 4 godzin liczonych od momentu ich przesłania Przewoźnikowi, jeśli okaże się, że z przyczyn niezależnych od Zlecającego usługa przewozu nie może zostać zrealizowana. W takim przypadku Przewoźnikowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie od Zlecającego. 

4. Przyjęcie zlecenia transportowego przez Przewoźnika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że w chwili przyjęcia zlecenia transportowego do realizacji oraz przez cały okres jego realizacji posiada wymagane przepisami licencje, koncesje i/lub zezwolenia oraz własne, ważne i aktualne ubezpieczenie OCP z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co należy rozumieć między innymi: brak wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, kradzieży, zaginięciu lub rabunku ładunku oraz brak wyłączeń dotyczących ochrony dla określonego zleceniem rodzaju towaru przyjmowanego do przewozu oraz sumę gwarancyjną odpowiadającą, co najmniej wartości 1 000 000,00 PLN. Jeżeli dotyczy, zakres ochrony ubezpieczeniowej został również rozszerzony o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Przewoźnik zobowiązany jest okazać, na każde wezwanie Zlecającego ważną, oryginalną polisę. Zlecającemu przysługuje prawo sporządzenia kserokopii z okazanych dokumentów. Odmowa okazania polisy przez Przewoźnika powoduje powstanie po stronie Zlecającego prawa odstąpienia od umowy przewozu w terminie 4 godzin od momentu takiej odmowy. 

 

 

§ 3

REALIZACJA ZLECENIA TRANSPORTOWEGO

 

1. Przyjmując zlecenie transportowe do realizacji Przewoźnik oświadcza i zobowiązuje, że:

a. gwarantuje wykonanie przewozu towarów z należytą starannością, zgodnie z przyjętym zleceniem transportowym, OWP, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b. spełnia wszelkie warunki i wymogi formalne świadczenia usług transportowych w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym, 

c. środki transportu podstawione na załadunek spełniają wszystkie warunki techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są wyposażone w materiały do mocowania ładunku (pasy) w ilości odpowiedniej do właściwego zabezpieczenia ładunku. Skutki braku lub niekompletności materiałów zabezpieczających będą obciążały Przewoźnika, 

d. samochód przeznaczony na załadunek u Zleceniodawcy posiada plandekę, która całkowicie zabezpiecza ładunek przed działaniem warunków atmosferycznych, tj.: deszcz, śnieg, itp., chyba, że zlecenie transportowe stanowi inaczej,

e. samochód przeznaczony na załadunek właściwie zabezpiecza i chroni pojazd wraz z ładunkiem przed włamaniem i kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w szczególności Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania warunków przewidzianych w umowie ubezpieczenia, jaką posiada zawartą z własnym ubezpieczycielem, (jeżeli postanowienia zawartej polisy są mniej restrykcyjne w stosunku do opisanych w OWP lub zleceniu transportowym Przewoźnik powinien bezwzględnie stosować się tych zaleceń),

f. Przewoźnik gwarantuje stałą łączność z kierowcą wykonującym przewóz i umożliwia kontrolę aktualnej pozycji samochodu na żądanie Zlecającego,

g. samochód przeznaczony na załadunek posiada aktualne badania techniczne oraz wszelkie inne wymagane zaświadczenia i dopuszczenia związane ze zleconego przewozem towarów, a na wniosek Zlecającego zobowiązany jest do przedstawienia Zlecającemu, przed rozpoczęciem przewozu, powyższych dokumentów,

h. komora ładunkowa środka transportu przeznaczonego do przewozu towarów winna spełniać następujące wymogi: 

- podłoga musi być równa, gładka zapewniająca stabilne ułożenie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem, - wszystkie ściany, dach i podłoga winny być szczelne bez przecieków i zabezpieczać przewożone opakowania przed zamoczeniem, 

- wszystkie ściany, dach i podłoga winny być suche i czyste bez dziur, szpar i wystających gwoździ i zabezpieczać przewożone towary przed zabrudzeniem, 

- w komorze nie mogą występować żadne obce zapachy mogące mieć negatywny wpływ na przewożone towary,

- o ile wynika to ze zlecenia transportowego i / lub ustaleń ze Zlecającym komora ładunkowa środka transportu musi umożliwiać przewóz w kontrolowanej temperaturze minimalnej określonej przez Zlecającego,

- towary nie mogą być przewożone jednocześnie wraz z materiałami wydzielającymi intensywny zapach, 

- towary nie mogą być przewożone jednocześnie wraz z materiałami niebezpiecznymi, 

2. Przewoźnik jest zobowiązany do utrzymania samochodu, którym przewozi towary Zlecającego, w dobrym i estetycznym stanie.

3. Jeżeli samochód Przewoźnika został wyposażony w plandekę z reklamą Zlecającego, to Przewoźnik jest zobowiązany do jej bieżącego mycia i utrzymania w stanie niepogorszonym na własny koszt.

4. Przewoźnik lub jego przedstawiciel (kierowca) ma obowiązek nadzoru nad prawidłowym załadunkiem i rozmieszczeniem towaru na skrzyni ładunkowej, włączając w to prawidłowy nacisk na osie pojazdu. 

5. Przewoźnik lub jego przedstawiciel (kierowca) ma obowiązek kontrolowania ilości i jakości towarów, a w razie stwierdzenia niezgodności wstrzymać załadunek i skontaktować się ze Zlecającym. 

6. W czasie załadunku na terenie Zlecającego obowiązkowym wyposażeniem kierowcy jest: kamizelka odblaskowa, buty ochronne z podnoskami. 

7. Przewoźnik zobowiązany jest do uzyskania od odbiorcy towaru pokwitowania odbioru towaru, potwierdzonego czytelnym podpisem osoby uprawnionej, data, pieczęcią firmową oraz osobistą. 

8. Przewoźnik odpowiada wobec Zlecającego i jego klientów za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją zlecenia transportowego, w szczególności za szkody w towarze powstałe od chwili przyjęcia do przewozu do chwili wydania. 

 

 

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

 

1. Przewoźnik z chwilą przyjęcia towaru od nadawcy przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie przewozu od strony technicznej i organizacyjnej. 

2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia towaru do przewozu aż do jego wydania. 

3. Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów transportowych lub złożonych u Przewoźnika. 

4. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników oraz innych osób, z usług których korzysta przy realizacji zlecenia, a posługując się przy wykonaniu zlecenia osobami trzecimi Przewoźnik odpowiada za ich działania jak za własne. 

5. Przewoźnik odpowiada za sposób i rozmieszczenie ładunku oraz zabezpiecza towary na czas przewozu.

6. Za uszkodzenie towarów spowodowane czynnościami ładunkowymi ponosi odpowiedzialność odpowiednio nadawca lub odbiorca przesyłki towarowej, chyba, że szkoda wynika z działania Przewoźnika.

7. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu towarów zgodnie z OWP, umową zwartą ze Zlecającym oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Za naruszenie przez Przewoźnika terminu przewozu towarów, Zlecający może żądać od Przewoźnika zapłaty kary umownej, w wysokości 50% frachtu. 

9. Za niedostarczenie Zlecającemu przez Przewoźnika oryginałów dokumentów potwierdzających wykonanie przewozu określonych w §5 ust. 2 OWP w terminie do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana usługa Zlecający w stosunku do międzynarodowego przewozu może żądać od Przewoźnika zapłaty kary umownej, w wysokości kwoty podatku VAT naliczonego od wartości przewożonego towaru.

10. Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zlecającego z żądaniem zapłacenia takiej kary umownej. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zlecający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Przewoźnika.

11. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych niniejszymi OWP Przewoźnik zobowiązany jest do zapłacenia Zlecającemu odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych.

 

 

§ 5

PŁATNOŚCI

 

1. Fracht (wynagrodzenie Przewoźnika) podany w treści zlecenia w przypadku braku dodatkowych, pisemnych uzgodnień obejmuje wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem zleconego transportu. 

2. Faktura musi być wystawiona przez Przewoźnika na Zlecającego i powinna zawierać adres jego siedziby i elementy określone przez przepisy obowiązujące w momencie jej wystawia, a następnie być dostarczona zgodnie z ustaleniami wraz z kompletem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi, tj.: a) WZ lub końcowym odcinkiem CMR (potwierdzony przez odbiorcę towaru: data, pieczęć, podpis) b) innych dokumentów określonych w zleceniu. 

3. Zapłata frachtu za wykonaną usługę zostanie dokonana na rachunek Przewoźnika w terminie zależnym od dnia otrzymania przez Zlecającego faktury wraz z kompletem dokumentów określonym w ust. 2 powyżej. 

4. W przypadku, gdy zlecenie transportowe lub umowa nie stanowią inaczej, termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 2 powyżej do siedziby Zlecającego. 

5. Zlecający sprawdza nadesłane dokumenty oraz przesyła Przewoźnikowi zastrzeżenia. W przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w ust. 2 powyżej, faktura nie staje się wymagalna, tym samym Zlecający nie jest zobowiązany do jej uregulowania, a Przewoźnikowi nie przysługują odsetki, odszkodowanie ani inne świadczenia przewidziane m.in. w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zlecającego. 

 

 

§ 6

REKLAMACJE

 

1. Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia telefonicznie i/lub pisemnie bezpośrednio Zlecającemu wszelkich problemów i/lub nieścisłości stwierdzonych przez rozładowcę / odbiorcę, które mogą mieć wpływ na reklamowanie towaru. 

2. W każdym przypadku stwierdzenia niezgodności lub zastrzeżeń Przewoźnik powinien skontaktować się ze Zlecającym celem uzyskania ewentualnych wskazówek, a w przypadku braku możliwości powinien zachować szczególną staranność, jaką należałoby oczekiwać w danych okolicznościach, a w szczególności sporządzić na tę okoliczność protokół w obecności świadków oraz zabezpieczyć inne dowody, w tym dokumentację fotograficzną.

3. Przewoźnik dołoży starań i poniesie niezbędne koszty celem niezwłocznego złożenia stosownych wyjaśnień i dowodów w postępowaniu reklamacyjnym. 

4. W czasie trwania postępowania reklamacyjnego Zlecający zastrzega sobie prawo do wstrzymania Przewoźnikowi wszystkich rozliczeń oraz do ich kompensaty. Przewoźnikowi nie przysługują względem Zlecającego żadne roszczenia w tym zakresie, w tym zwłaszcza Przewoźnikowi nie przysługują odsetki, odszkodowanie ani inne świadczenia przewidziane m.in. w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

 

 

§ 7

POUFNOŚĆ

 

Wszelkie informacje zawarte w umowie miedzy Stronami, jak i pozyskane przez Przewoźnika w trakcie realizacji przewozu są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zlecającego. Informacje te nie mogą być wykorzystane i rozpowszechniane bez zgody Zleceniodawcy w zakresie jakkolwiek wykraczającym poza czynności konieczne dla realizacji zlecenia. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie określonym powyżej, Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w wysokości 2 500,00 EUR (słownie: dwa tysiące pięćset euro) lub jej równowartość w PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wystawienia noty obciążeniowej. Jeżeli szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zlecający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 8

POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zlecający powierza Przewoźnikowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie: danych osobowych klientów w szczególności: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu (zwanych dalej Danymi), wyłącznie w celu świadczenia usług transportowych na rzecz Zlecającego. Powierzenie odbywa się na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Przewoźnik zobowiązuje się do udostępniania Danych Zleceniodawcy na każde jego żądanie. 

2. Przetwarzanie Danych następuje na czas trwania niniejszej umowy oraz obejmować będzie prowadzenie jakichkolwiek operacji na tych Danych, w szczególności takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie oraz dokonywane będzie przez Przewoźnika wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

3. Przewoźnik oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4. Zlecający upoważnia Przewoźnika do udzielenia, w imieniu Zlecającego, upoważnień do przetwarzania Danych osobom zatrudnionym u Przewoźnika, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy. Przewoźnik zobowiązany jest do przekazywania listy osób upoważnionych na wniosek Zlecającego. 

5. Przewoźnik zapewni ochronę powierzonych Danych zgodnie z przepisami RODO i w tym celu zobowiązuje się między innymi: a) nie przetwarzać Danych w innym zakresie i innym celu niż określony wyżej, b) zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych jeszcze przed przetwarzaniem danych, c) dopuścić do przetwarzania Danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia wydane przez Przewoźnika, d) zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania Danych do zachowania Danych w tajemnicy zarówno w trakcie zatrudnienia u Przewoźnika, jak i po jego ustaniu, e) umożliwiać dokonywanie kontroli zgodności przetwarzania danych prowadzonych u Przewoźnika przez organ nadzorczy; f) podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; g) pomagać Zlecającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; h) pomagać Zlecającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO; i) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Zlecającego usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie; j) umożliwić Zlecającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zlecającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodności przetwarzania danych osobowych; k) niezwłocznie, lecz nie później niż do 24 h od momentu stwierdzenia naruszenia, informować o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych przetwarzanych w imieniu Zlecającego; l) przeszkolić z zakresu ochrony danych osobowych swoich pracowników oraz inne osoby, które przetwarzają dane osobowe Zlecającego, m) udostępniać Zlecającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków opisanych w punktach a – l. 

6. Jeśli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność świadczenia usług przez podwykonawcę Przewoźnika i związane z tym będzie dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobie trzeciej, przetwarzanie danych przez podwykonawcę będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez Przewoźnika pisemnej zgody od Zlecającego, pod warunkiem nałożenia przez Przewoźnika na podwykonawcę takich samych obowiązków w zakresie ochrony danych jak w umowie, w szczególności obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO, a nadto Zlecający i Przewoźnik zastosują następującą procedurę: a) Przewoźnik przed dalszym powierzeniem pisemnie poinformuje Zlecającego o Podwykonawcy, jego danych identyfikacyjnych, roli i zakresie prac, b) Przewoźnik i Podwykonawca zawrą umowę na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodną z przepisami RODO, zobowiązującą Podwykonawcę do przetwarzania powierzonych Danych wyłącznie w zakresie i celu określonym w umowie, zgodnie z prawem oraz nakładającą na Podwykonawcę takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w tym obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO, jak również zobowiązującą Podwykonawcę do zachowania poufności. 

 

 

§ 9

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zlecający oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., zwanego dalej RODO, danych osobowych Przewoźnika, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy przewozu towarów.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zlecającego:

a. Alupol Packaging S.A., e-mail: “IOD_AP@grupakety.com”,

b. Alupol Films Sp. z o.o., e-mail: „IOD_AF@grupakety.com”,

c. Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., e-mail: „IOD_APK@grupakety.com”.

3. Dane osobowe Przewoźnika, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane:

a. jako niezbędne do wykonania umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1. lit. b RODO), w celu zawarcia i realizacji umowy oraz będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową,

b. jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu:

- weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Przewoźnika tam, gdzie jest to niezbędne oraz będą pobierane do wglądu podczas wykonywanych prac,

- wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora;

c. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Zlecającego;

4. Dane osobowe Przewoźnika, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

5. Przewoźnik, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji umowy przewozu towarów.

7. Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i realizacją umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych OWP i umową zawartą miedzy stronami, zastosowanie mają:

a. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu krajowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu krajowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) z 19.05.1956 r. (Dz.U. 1962 nr 49 poz. 238, z późniejszymi zmianami) – przypadku wykonywania przewozu międzynarodowego.

2. Spory wynikające ze stosunków pomiędzy Zlecającym a Przewoźnikiem będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zlecającego. 

3. Niniejsze OWP stanowią integralną część każdego zlecenia transportowego sporządzonego przez Zlecającego. 

 

 

Wersja 3/2018, 31.10.2018 r. 

 

 

 

 

 Dokument do pobrania.

 

Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise